Autoclaus pel tractament de la fusta tant horitzontals com verticals.

Tractament de la fusta mitjançant diferents tipus d’agents i productes per a poder donar una vida útil i més llarga a la mateixa o millorar-ne les seves propietats mecàniques.

La major utilització és per a substituir el procés de creosostato. En la actualitat s’utilitzen sals metàl·liques, principalment sals cúpriques, pel tractament de la fusta exposada a la intempèrie. El tractament es realitza de forma similar: una vegada seca la fusta (nivell de humitat recomenat 10-15%) s’aplica a l’autoclau per mètode de pressió-buit-temperatura les sals metàl·liques. La fusta així tractada te un característic color verdós, especialment intenç en las zones de major exsudació.