Certificats de les diferents fàbriques del grup industrial ATTSU, per el qual es fabriquen les nostres autoclaus i equips complementaris.