Missió

Satisfer les necessitats del client que necessita equips a pressió en els processos productius industrials, especialment les autoclaus.

Visió

ATTSUKLAUS consolidarà i potenciarà el seu prestigi nacional i internacional mitjançant una exel·lent gestió i vocació per la calitat, la innovació i el servei cap als seus clients 

Per tal de consolidar aquesta visió utilitzarem:

  • Orientació al client buscant constantment la seva satisfacció.

  • Programes de formació continua del personal per augmentar la seva professionalitat i motivació.

  • Foment de la innovació en processos i productes.

  • Rigor i eficàcia en els procediments de treball per a assegurar la calitat.

Valors

Nosaltres només entenem els negocis si son honestos. Complim amb el que acordem perquè no podem entendre els negocis d’una altra manera. Serietat i compromís amb el client, proveïdors, treballadors, etc) són els nostres pilars.

El grup ATTSUKLAUS, entén que la seva manera de fer negocis i de dirigir les seves empreses, ha d’encaminar-se a la integració voluntària de les preocupacions socials i mediambientals, incloent les relacions amb els seus interlocutors, tot això en el marc de les Responsabilitat Social Corporativa (RSC).

Una empresa es socialment responsable quan compleix plenament les seves obligacions jurídiques i es proposa avançar , invertint en capital humà, en l’entorn i en les relacions amb els seus interlocutors, (treballadors, socis comercials, proveïdors, consumidors, autoritats públiques i ONG defensores dels interessos de les comunitats locals i el medi ambient).

Com a resum direm que la ètica, el bon govern i les bones pràctiques són la base de la RSC, per això ATTSUKLAUS, no esta escatimant esforços ni mitjans per a aconseguir-ho.