Política de protecció de dades de ATTSUKLAUS S.L.

Aquest correu electrònic pot contenir informació estrictament confidencial i es per a un us exclusiu del destinatari. Queda prohibida la seva revelació, copia o distribució a qualsevol altra persona, així com el exerciment de qualsevol acció relativa al seu contingut. Si has rebut aquest correu electrònic per error, si us plau contesti al remitent i posteriorment procedeixi a esborrar-lo del seu sistema. Tota opinió expressada en aquest e-mail fora del àmbit de les competències laborals del autor es estrictament a títol personal i no expressada necessàriament pel Grup ATTSU. Gràcies per la seva col·laboració.

ADVERTÈNCIA LEGAL: Conforme a allò inclòs per l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal se li informa que la seva direcció de correu electrònic junt a les seves dades personals formen part d’un fitxer titularitat de ATTSUKLAUS S.L. que te com a finalitat mantenir el contacte amb vostè. Pot exercitat per escrit, acompanyat de documentació d’indentificació dirigida a  ATTSUKLAUS a Ctra de Banyoles S/N 17481 Sant Julià de Ramis (Girona) Spain.